Baarn, 23 mei 2018

 

Jaaroverzicht Kunsthuis Baarn / Koetshuis 2017

 

Algemeen

Kunsthuis Baarn/Het Koetshuis bestaat sinds zomer 2014. Het Koetshuis, een rijksmonument, is door de Gemeente Baarn in bruikleen gegeven voor onbepaalde tijd. Hiertoe is met een tweetal deelnemers een schriftelijke overeenkomst gesloten.

Doel is Baarnse kunstenaars de mogelijk te bieden hun werk met een zekere regelmaat te tonen, en het Baarnse publiek in contact te brengen met kunst, en meer in het bijzonder, de kunstwerken van deelnemende Baarnse kunstenaars.

Sinds de opening in 2014 zijn er maandelijks exposities te zien met kunstwerken van Baarnse kunstenaars. Bij toerbeurt worden suppoostdiensten door de deelnemers vervuld. Tijdens de wintermaanden is het Koetshuis gesloten in verband met kou en vocht.

 

In 2017 is de overeenkomst met de gemeente ondertekend door Nadine Rol en Ton Griffioen. Zij “bewaken“ de voorwaarden waaronder de deelnemende kunstenaars het Koetshuis in bruikleen hebben. Elke deelnemer verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden.

 

Invulling van seizoen 2017

Bij de start in 2017 telde het Koetshuis 19 deelnemers. Enkelen waren afgehaakt, anderen sloten zich aan. Evenals het vorig seizoen is de vrijdag als expositiedag komen te vervallen; het aantal suppoost-diensten kan daarmee behapbaar worden gehouden. Ook dit seizoen kozen we ervoor altijd met twee personen te suppoosten, mede in verband met veiligheid.

Begin april gingen de deuren open voor de eerste grote groepsexpositie. Daarna volgden een drietal tentoonstellingen met kleinere groepjes. 

Evenals het vorig seizoen werd dit jaar ook weer een “Open Expo” georganiseerd. Hieraan namen ca 30 Baarnse (veelal amateur-) kunstenaars deel.  Bedoeling van deze opzet is beginnende en/of amateurkunstenaars de mogelijk beden hun werk aan publiek te tonen. Tevens biedt het de Koetshuisgroep de mogelijkheid nieuwe deelnemers te rekruteren.

Meestal werd een nieuwe expositie geopend met enig ritueel. Een toespraak, een manifestatie met schilderwerk, live muziek, een performance.

 

Aanpassingen

We hebben een flink aantal sokkels en hangborden verworven en  er werd verlichting aangebracht, waarmee de schilderijen en beelden veel beter tot hun recht komen.

 

Bezoekers

Het geturfde aantal bezoekers bedroeg dit seizoen 1998. (Vgl. 2016: 1887).

Een mooi aantal, zeker gezien we doorgaans alleen de zaterdag en zondagmiddag geopend waren.

Gebleken is dat het Koetshuis niet alleen Baarnaars aantrekt, maar ook een rol speelt in de aantrekkelijkheid voor publiek van buiten Baarn.

Ook werden een aantal kindergroepen van de buitenschoolse opvang verwelkomd.
Bijzondere dagen waren dit jaar:

Het Cultureel Festival, waar we het Koetshuis open hadden, en een dubbele kraam op de kunstmarkt.

De Open Monumentendag.

Een aantal keren werd het Koetshuis buiten de openingstijden bezocht door kinderen van BSO Kinderopvang Baarn.

Een speciale opening op de dinsdag voor bezoekers van de Leuning, met performance.

 

Pers en publiciteit.

Een aantal keren werden expositie bezocht door journalisten, al of niet met fotografen, van de lokale en regionale pers. Zo mochten we de Baarnsche Courant, de Gooi- en Eemlander, RTV Baarn begroeten.

Door de deelnemers zelf werd bij elke expositie middels persberichten de bladen geïnformeerd. Tevens werd aan (inmiddels 175) belangstellenden een nieuwsbrief gezonden er e-mail, werd een Facebook-pagina actueel gehouden en de website www.kunsthuisbaarn.nl van content voorzien. Verder werd een kleine folder gemaakt en een flyer over de actuele expositie.

 

Financiën.

Kunsthuis Baarn maakt gebruik van een aparte en/of rekening bij de ING Bank, zodat inkomsten en uitgaven inzichtelijk blijven. Daarnaast wordt een digitaal kasboek bijgehouden en een bonnen-archief.

De bijdrage bedroeg dit jaar € 40,--, wat resulteerde in een saldo van € 680,--

Een batig saldo van 2016 van € 163,90, maakte totaal een tegoed van € 843,90 voor 2017.

We hebben totaal uitgegeven € 690,--

Er resteert nog € 236,-- per 2 januari 2018.

Aan energiekosten (water en elektriciteit, geen gas) werd betaald € 28,36

We reserveren voor 2018 € 200,-- voor energie en onvoorzien.

 

Organisatie.

Om de continuïteit te waarborgen werd een kleine werkgroep ingesteld. Hierin hebben zitting:

Coen Winkelman, Katja Sobrino, Nadine Rol en Ton Griffioen. Zij zorgen dat wat er dient te gebeuren ook daadwerkelijk gebeurt. Planning, inrichten van exposities, publiciteit, klussen, etc. Indien nodig delegeren zij taken naar de deelnemers.

 

Vergaderingen.

Een aantal keren per jaar houden we een plenaire vergadering. Voor de start van het seizoen, voor het eind van het seizoen. Tijdens de winterstop evalueren we het afgelopen seizoen en maken plannen voor het komende.

Wanneer nodig houden we een grote schoonmaak en opruimdag.

De exposities in kleine groepjes wordt door deze groepjes zelf voorbereid.


 

Plannen seizoen 2018.

-       Een groepsexpositie in de Speeldoos voor aanvang van het seizoen.

-       Begin april Opening seizoen.

-       8 april: Slow-Art Day.

-       Een Reünie-Expo met oud-Koetshuisleden.

-       Cultureel Festival

-       Open Atelierroute Baarn

-       Startenmet 2 groepsexpo’s.

-       Bevrijdingsdag 5 mei, opening van de 2e groeps expositie.

-       Koningsdag openstelling met extra activiteiten ??

-       All together festival, thema tentoonstelling en extra activiteiten en samenwerking

-       Mogelijke samenwerking met Sherpa voor een tentoonstelling in het Koetshuis

-       Mogelijke samenwerking met Langs Jan voor een expo of andere activiteiten

-       Extra openstelling voor mensen van de Leuning en de BSO (Buitenschoolse opvang)

-       Uitbreiding van samenwerkingen met diverse organisaties in Baarn en buiten Baarn, zoals bv de Volksuniversiteit, de Speeldoos en andere Kunstenaars organisaties.

-       Samenwerking zoeken met muziekscholen, bv bij opening exposities.

 

Inmiddels, we schrijven half mei 2018, is bekend dat er een huurder is gevonden voor het Koetshuis. Dat betekent dat wij, mogelijk al per augustus, het prachtige pand zullen moeten verlaten.

We zien uit naar een nieuwe huisvesting en hopen daarbij op medewerking van de gemeente Baarn.

 

 

Namens Kunsthuis Baarn/Het Koetshuis:

Nadine Rol,

Katja Sobrino,

Coen Winkelman,

Ton Griffioen